• تهیه پرسشنامه در گوگل فرم
    0( 0 نقد و بررسی )
    24 دانشجو

    پرسشنامه ها، فرمهایی هستند که به منظور جمع آوری اطلاعات و داده تهیه می‌شوند. از پرسشنامه در تمامی سازمان ها…

    رایگان