• گام های مدیریت پروژه
    0( 0 نقد و بررسی )
    186 دانشجو

    در این دوره‌ دانش مدیریت پروژه از دو دیدگاه مدیریتی و دانشگاهی تشریح و مدیریت پروژه با نرم‌افزار Microsoft Project…

    رایگان